การศึกษาผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี