โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 , 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย