พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ AEC: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล