การพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน (หวย)

  • ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562

  • inนางสาวทิพวัลย์ รามรง

  • inนางสาวทิพวัลย์ รามรง

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์