การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย

Publish Year National Journal 3
2022 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "How ‘Digital Natives’ Learn: Qualitative Insights into Modern Learning Styles and Recommendations for Adaptation of Curriculum/Teaching Development", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 85-93
2021 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลนที่มีต่อประชากรต่างรุ่นในครอบครัวจากมุมมองของประชากรชาวดิจิทัลไทย", วารสารประชากรศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 1-19
2020 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณพร ฤทธิชัยดำรงกุล, "นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับ ‘ผลกระทบ’ ที่ไม่ควรมองข้าม", วารสารการศึกษาไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 4-19