การพัฒนาธรรมนูญชุมชนด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์, "การพัฒนาธรรมนูญชุมชนด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 68-80