การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Publish Year International Conference 1
2023 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "THE PRODUCT DEVELOPMENT OF THE HAND-WOVEN COMMUNITY ENTERPRISE: A SOCIAL NETWORK ANALYSIS", 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 24 เมษายน 2023, - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 1
2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย