โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่สอง)