การเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรก่อนสูงวัยในที่ทำงาน: โปรแกรมการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความผาสุกทางจิต

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Preparation for pre-ageing populations in the workplace: Spiritual health and psychological well-being development program.", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 761-769