ปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยทางด้านการตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล