การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม