สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2020 exนัชชา จิตรสมบูรณ์, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การเข้าสู่การปฏิบัติธรรมของหญิงไทยกับสมดุลชีวิตการทำงาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม, 20 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exีวีรวรรณ เทพธรรม, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ของคริสตชนโบสถ์พระแม่สกลสงเคราะห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม, 20 มีนาคม 2020 - 20 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย