คิดเช่นเกาะกลาง: ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายนอกชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย