ซิตี้รัน: การสร้างตัวตน การบริโภค และภาวะไร้ระเบียบของชนชั้นกลาง