ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าที่มีต่อประเทศไทย