การลดวยาคติต่อผู้สูงวัยและอคติต่อเพศวิถีที่หลากหลายของผู้สูงวัยเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The construction of aging discourses in a Thai context: a preliminary study through a historical lens", Psychology and Education Journal, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 2063-2071