ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย