ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2021

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2021 exKanokwan Srisupornkornkool, exKanphajee Sornkaew, exKittithat Chatkanjanakool, exChayanit Ampairattana, exPariyanoot Pongtasom, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKornanong Yuenyongchaiwat, exKhajonsak Pongpanit, "Electromyography features during physical and imagined standing up in healthy young adults, Phitsanulok, Thailand", Journal of Health Research, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 89-101
2021 exนันทสารี สุขโต, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "Innovativeness in the Chinese Hotel Industry as Affected by Social Networking Site Behavior and Customer Orientation", Asia-Pacific Social Science Review, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021
2021 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined exercise training improves blood pressure at rest and during exercise in young obese prehypertensive men", The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 468-479
2021 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exShixin Zhao, exPirayut Pattanayanon, "Customer value and customer brand engagement: Their effects on brand loyalty in automobile business", Innovative Marketing, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2021
2021 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "Characterizing and categorizing the essence of sport consumption behavior: A thematic analysis", Qualitative Report, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2882-2890
2021 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "Predicting Sports Facility Revisit Intentions Based on Experience and Mediating Effects of Perceived Value", Polish Journal of Sport and Tourism, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 35-41
Publish Year National Journal 17
2021 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exกมลพัชร วิสุทธิภักดี, "การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021
2021 exKanokwan Srisupornkornkool, exTitipong Kaewlak, exWatchara Kaewmahanil, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanjana Jittiporn, "Pressure differences during foot reflexology affect blood flow to brain and kidneys", Chulalongkorn Medical Journal, ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 111-119
2021 exผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exวาสนา ธารประเสริฐ, exพฤกษา เจาะรอด, exวิภาวี ทองวิชิต, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "ผลทันทีของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนล่างและการจินตนาการการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนล่างต่อการทรงตัวและการรับรู้ตำแหน่งของลำตัวในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี", เวชสารแพทย์ทหารบก, ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 25-38
2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 43-52
2021 inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2021 exณัฐวุฒิ มณีใส, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการเล่นในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ในนักกีฬาระดับอาชีพ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 86-100
2021 exศิริรัตน์ จันดี, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "ผลการออกกำลังกายแบบพิลาทิส และการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ต่อ อาการปวดกล้ามเนื้อทราพีเซียสในผู้มีปัญหาออฟฟิศซินโดรม", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 242-250
2021 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาณุ กุศลวงศ์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "แนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 14-26
2021 exAmornrat Kaewsri, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Srisupornkornkool, "Comparing effects of Nordic hamstring exercise in combination with electrical stimulation and in combination with the FIFA 11+ program on footballers with strained hamstring muscles", Chulalongkorn Medical Journal, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 387-394
2021 exปารวี มุสิกรัตน์, exฉัตรสุดา ศรีบุรี, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, "ระดับกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเขตสุขภาพที่ 2", เวชสารแพทย์ทหารบก, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 67-84
2021 exนายกวีรัชต์ แก้วตา, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจชมการแข่งขันกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน ผ่านการแพร่ภาพทางโทรทัศน์หรือเว็บไซต์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 34-44
2021 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์, "ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยชนิดไพลต่อความรุนแรงของอาการปวด และการเคลื่อนไหวของคอในพนักงานสำนักงานที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 95-106
2021 inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inดร.อนามัย ดำเนตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถี เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนกำแพงแสนให้เข้มแข็ง", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 684-695
2021 inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตวิถีชุมชนกำแพงแสน", วารสารลวะศรี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 92-103
2021 exรุ่งวิวรรณ สิงพรม, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "การจัดสวัสดิการให้นักกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทย", วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 2-25
2021 exนธายุ วันทยะกุล, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inพรชัย ตรัสใจธรรม, อาจารย์, "สมรรถนะส่วนบุคคลดา้นการตลาดของเอเย่นต์นักกีฬาฟุตบอล", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 223-237

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2021 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, "Anthropometry of Thai Wheelchair Basketball Athletes", 4th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies: Future Applications, 28 - 30 เมษายน 2021, Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2021 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exBidaisee S, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "The Development of a Stand Up Paddle Boat (SUP) Activity Model to Promote Sustainable Sports Tourism", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) , 5 - 7 ตุลาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inดร.An Uesugi, อาจารย์, exRei Yamahita, "Exploring the effects on parents' outdoor leisure participation with children: A comparison of Japanese and Thai parents.", 16th Asian Association for Sport Management Conference , 19 - 20 สิงหาคม 2021, Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2021 exดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, exNuntawat Puywong, exPanicha Thepthip, exWirinya Mueangchang, exNarissara Yadyookai, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "ฤทธิ์ต้านการขยายขนาดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดรำข้าวสีแดงในเนื้อเยื่อไขมันของหนูอ้วนลงพุง", พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐” ในหัวข้อ Impact Rankings University , 28 - 29 มกราคม 2021, อื่นๆ ประเทศไทย
2021 exวรพงษ์ เดือนฉาย, exอภิชญา สอนวงค์, exภาวศุทธิ์ สุขนิ่ม, exอารียา สุนทรพฤกษ์, exอิงครัตน์ วัชรพงศ์โกสิน, inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์, "เปรียบเทียบการปรับตำแหน่งอานจักรยานที่มีผลต่อการใช้กำลังเชิงกล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, exสุรัตน์ โคมินทร์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, อาจารย์, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย ตรัสใจธรรม, exณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, exศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข, exณัฐพงษ์ ชัยพัฒน์ปรีชา, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "การพัฒนาสูตรช็อตเครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิแดงเพื่อผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2021]