Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • วท.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  ChildrenHealth PromotionKnowledge ManagementKU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013Management SuccessNational Sports AssociationOver weightSport and ExerciseStartupการจัดการกีฬา Sport Managementการจัดการคุณภาพการตลาดการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงการทบทวนและประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการบริหารจัดการการบริหารจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์การฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็กการฝึกสมรรถภาพทางกายการฟังเพลงการเลือกใช้บริการการวิเคราะห์เกมการแข่งขันการวิ่งบนลู่กลการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมทกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน ลักษณะรูปแบบการเล่นขนาดสนามความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความคิดเห็นความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความต้องการทางสรีรวิทยาความพึงพอความพึงพอใจความเร็วที่เฉพาะเจาะจงความเร็วเท้า นักกีฬาทีมความเร็วในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางคุณภาพบริการช่วงเวลาในการแข่งขันที่แตกต่างกันตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษท่องเที่ยว Tourismทักษะที่ใช้ธุรกิจการกีฬา Sport Bussinessนนทรีเกมส์นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักเทนนิสเยาวชนระดับชั้นเลิศนักเทนนิสระดับเยาวชนชั้นเลิศนักฟุตซอลนันทนาการ Recreationบาสเกตบอลประสิทธิภาพปริมาณการเคลื่อนที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้ใช้บริการผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพฤติกรรมการเลือกซื้อพื้นสนามฟุตซอลพื้นสนามหญ้าจริงพื้นสนามหญ้าเทียมฟิตเนสเซ็นเตอร์ฟุตซอลฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพและปริมณฑลเยาวชนรองเท้ากีฬาระดับความหนักระบบ GPSระยะเวลาการออกกำลังกายร่างกายและจิตใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์ลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอร์เตอร์ทรงโค้งและทักษะที่ใช้สมรรถนะสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกายสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสวนสาธารณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุปกรณ์ทดสอบความเร็วีฬาคอร์ฟบอล

  Interest

  การจัดการกีฬา Sport Management, นันทนาการ Recreation, ท่องเที่ยว Tourism, ธุรกิจการกีฬา Sport Bussiness

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2562 - มี.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาการจัดการการกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2207 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง 4204 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้องลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก