Person Image

  Education

  • ปรด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  AgingASEAN Communitybasic educationCapacityDoping Control Hubeducational institutionshigher educationmanaging sportNormNormsPhysical FitnessPhysical Fitness TestSport Hubsport management guidelinesport management guidelinessport management guidelines Sport Management in Thailandtalented athleteกล้ามเนื้อแกสตรอคนีเมียสการกระโดดสูงการกีฬากับการแพทย์การจัดการกีฬาการจัดการทางการกีฬาการจัดสวัสดิการการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทบทวนและประเมินผลการทรงตัวแบบเคลื่อนที่การนวด การบาดเจ็บจากการกีฬาการปฏิรูปการปฏิรูปการกีฬาการประเมินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาการพัฒนาแบบจำลอง 7-S McKinseyการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการระบาดของโควิด-19การเรียนออนไลน์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ผู้สูงอายุกีฬาเกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจคิเนซิโอเทปโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร BBLทบทวนนักกีฬาโอลิมปิกนักเรียนช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)แนวทางแนวทางการจัดการการกีฬาแนวทางการจัดการกีฬาบุคลากรกีฬาแบบกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทกล้ามเนื้อประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานและบุคลากรทางการศึกษาปัญหาทางตาผนยุทธศาสตร์ผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาคผู้เรียนระดับปริญญาตรีผู้สูงอายุแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแผนพัฒนากีฬาชาติแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการแผนแม่บทพัฒนาพัฒนาบุคลากรกีฬาพิลาทิสมหาวิทยาลัยยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ระดับคอเรสเตอรอลในเลือดระบบการจัดการรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกาย ดัชนีความสุข ประสิทธิภาพการทำงานและบุคลากรทางการศึกษาแรงคืนตัวของเทปโรงพยาบาลศูนย์ของไทยวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพศูนย์ออกกำลังกายสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสภาวะทางสุขภาพสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุสวนฟื้นฟูสุขภาพสุขสมรรถนะ้สูงอายุออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ จิตใจออฟฟิศซินโดรมอาการเจ็บระบมกล้ามเนื้อแบบกดอาการปวดอุตสาหกรรมกีฬาเอนไซม์ครีเอตินฟอสโฟไคเนส

  Interest

  การกีฬากับการแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การบาดเจ็บจากการกีฬา, การจัดการทางการกีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ก.ย. 2566 - พ.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาการจัดการการกีฬา
  • มี.ค. 2562 - เม.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
  • ก.พ. 2562 - ม.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาการจัดการการกีฬา
  • ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ส.ค. 2560 - ก.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ก.ย. 2557 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ต.ค. 2549 - ต.ค. 2555 หัวหน้าสาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,212.40 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 87.93 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ (สนามตะกร้อ)
   • ห้องห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก