Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  AgingBlood LipidsBody FatCarbohydrateHealthy Behavior ChangesNormNormsOffice syndromePhysical FitnessPhysical Fitness TestRed Hawm RiceSport drinkYogaการเต้นแอโรบิกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการปฏิบัติกิจกรรมทางกายการประสานงานระบบประสาทกับกล้ามเนื้อการฝึกโยคะการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการระบาดของโควิด-19การเรียนออนไลน์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ผู้สูงอายุการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายขณะทำงานเกณฑ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิแดงความคล่องแคล่วว่องไวความพึงพอใจความเร็วความอ่อนตัวคาร์โบไฮเดรตเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร BBLเจตคติต่อการบริโภคอาหารนักกีฬาฟุตซอลชายที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปีนักเรียนช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)แนวทางบุคลากรทางการแพทย์ประสิทธิภาพการทำงานและบุคลากรทางการศึกษาปัญหาทางตาผู้เรียนระดับปริญญาตรีผู้สูงอายุพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายพัฒนาบุคลากรกีฬาโภชนาการโยคะระดับคอเรสเตอรอลในเลือดรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกาย ดัชนีความสุข ประสิทธิภาพการทำงานและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุสวนฟื้นฟูสุขภาพสุขสมรรถนะออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ จิตใจออฟฟิศซินโดรมอาการผิดปกติทางโครงร่างและระบบกล้ามเนื้อ

  Interest

  การเต้นแอโรบิก, การฝึกโยคะ, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ (สนามตะกร้อ)
   • ห้องทุกห้อง ชั้น ทุก อาคารศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
   • ห้องห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)