Person Image

  Education

  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2510
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Measurement Methodology), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2526

  Expertise Cloud

  accuracyeducational institutionsmanaging sportNormsOlympic EducationOlympic Movement in ThailandPhysical Activities for AgingPhysical FitnessPhysical Fitness TestRunningSensory Integration TrainingSport BraSport Hubsport management guidelinesport management guidelinesSports ScienceSports Science Movementstatic stretchingstretchingteam sportThai Agingการจัดการกีฬาการจัดการทางการกีฬาการจัดสวัสดิการการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทบทวนและประเมินผลการทรงตัวแบบเคลื่อนที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการนวด การนวดด้วยหินร้อนการนั่งแช่ในอ่างนำ้วนการบริหารจัดการการปฏิรูปการปฏิรูปการกีฬาการประเมินการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการฝึกจินตภาพการฝึกสมาธิแนวอานาปานสติการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาการพัฒนาแบบจำลอง 7-S McKinseyการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรการฟื้นสภาพการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการระบาดของโควิด-19การเรียนออนไลน์การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธกีฬากีฬาประเภททีมเกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจความแม่นยำความสามัคคีความสามัคคีในนักกีฬาประเภททีมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร BBLจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายทบทวนนมนักกีฬาโอลิมปิกนักเรียนช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)แนวทางแนวทางการจัดการการกีฬาแนวทางการจัดการกีฬาบุคลากรกีฬาแบบกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทกล้ามเนื้อแบบวัดประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาทางตาผนยุทธศาสตร์ผู้นำท้องถิ่นผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาคผู้เรียนระดับปริญญาตรีผู้สูงอายุแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแผนพัฒนากีฬาชาติแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการแผนแม่บทพัฒนาพัฒนาบุคลากรกีฬามหาวิทยาลัยเยาวชนระบบการจัดการโรงพยาบาลศูนย์ของไทยวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ออกกำลังกายสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสภาวะทางสุขภาพสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสุขภาพ้สูงอายุห้วยองคตอาการเจ็บระบมกล้ามเนื้อแบบกดอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมกีฬาเอนไซม์ครีเอตินฟอสโฟไคเนส

  Interest

  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก