สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ASEAN CommunityBui Thi Tu QuyenCapacityData analysisHappinessHealthhealth psychologyNguyen Hoang Minh ThuanNguyen Thi NgaNormOlympic EducationOlympic Movement in ThailandPerceived StressPhysical Activities for AgingPhysical FitnessPLS-SEMPLS-SEM.PsychologicalRyff Scales of Psychological Well-BeingSport HubSports ScienceSports Science MovementStudentStudentsThai AgingTruong Quang TienUniversity Olympic EducationUniversity StudentsValidationVietnamVu Viet Bao Well-BeingWomen and SportWomen and WeightlitingYouth Developmentการจัดการทางการกีฬาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการตัดสินใจการทดสอบสมรรถภาพทางกายการปฏิรูปการกีฬาการประเมินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรกีฬาเกณฑ์มาตรฐานเข้าศึกษาความพึงพอใจคืนโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร BBLจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายทบทวนเทคโนโลยีสารสนเทศนมนักเรียนช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)แนวทางบุคลากรกีฬาประเมินผลปัจจัยผนยุทธศาสตร์ผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาคแผนพัฒนากีฬาชาติแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติแผนแม่บทพัฒนาพัฒนาบุคลากรกีฬายืมระบบการจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาสมรรถนะสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสุขภาพอุตสาหกรรมกีฬา

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)

Avata

นาย จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า

Chiraphassakorn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 035355258

Avata

นางสาว ดลนภา การักษ์

dolnapa.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-355258

Avata

นาย จีระพันธ์ มะโนรมณ์

kpsjhm@ku.ac.th, โทร. 034355258-3940


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)