Search Result of "stretching"

About 35 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลที่เริ่มอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นระบบประสาท ที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า

Img

Researcher

นาย อุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาและกีฬา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลระยะเฉียบพลันของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อที่มีต่อแรงเชิงมุมสูงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า

ผู้เขียน:Imgกรกต ศรีกวีเพชรรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในระยะเฉียบพลันแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบกระตุ้นระบบประสาทที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า

ผู้เขียน:Imgศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อระดับกรดแลคติกในเลือดภายหลังการฝึกยูโด

ผู้เขียน:Imgนคร ชูสอนสาย

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศ ฉลองครบรอบ 30 ปี สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551

หัวเรื่อง:( กรุณาย้ายไปหัวข้อผลงานอื่นๆ ) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีต่อความอ่อนตัวในผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgณัฐวรรณ ญาณลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ต่อระดับอาการปวดของกล้ามเนื้อบ่าและองศาการเคลื่อนไหวในท่าเอียงคอในผู้เล่นกีฬาเทนนิส

ผู้เขียน:Imgเพ็ญสิริ ประเสริฐสุวรรณ

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรางทิพย์ ยุวนนท์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12