Expertise Cloud

AgingAnthropometric dataflatfoothead massagehigh-frequency sonographyInseamLower-crossed syndrome type BMechanical PowerNormsPhysical Fitness Testplantar fasciitisPower MeterSaddle PositionSittingWheelchair basketballการเคลื่อนไหวของคอการทรงตัวการนวดการยศาสตร์การล้มการให้ข้อมูลย้อนกลับของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อกำลังเชิงกลความชุกความดันโลหิตความผิดปกติของกล้ามเนืNอและกระดูกความยาวขาด้านในความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อความรุนแรงของอาการปวดเครื่องวัดกำลังจักรยานตำแหน่งอานจักรยานนวดศีรษะน้ำมันหอมระเหยชนิดไพลผลิตภัณฑ์อัจฉริยะผู้สูงอายุผู้สูงอายุพนักงานนวดแผนไทยมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเวชศาสตร์การกีฬาสภาวะทางสุขภาพอัตราการเต้นหัวใจอัตราความชุกอาการปวดคอเรื้อรังแอปพลิเคชั่น

Interest

เวชศาสตร์การกีฬา

Administrative Profile

 • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
 • มิ.ย. 2563 - พ.ค. 2564 รองคณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)