โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2021 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ที่มีต่ออาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในพนักงานนวดแผนไทย หัวหน้าโครงการ งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2014 การประเมินท่าทางการทำงานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนือและกระดูกจากการทำงานในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 ผลของการนวดศีรษะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2012 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
2012 สภาวะทางสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0