แนวโน้มผลงานของไพลิน

Journal

บทความของไพลิน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Publish Year National Journal 4
2021 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์, "ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยชนิดไพลต่อความรุนแรงของอาการปวด และการเคลื่อนไหวของคอในพนักงานสำนักงานที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 95-106
2020 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, exกานต์พาจี ศรแก้ว, "ผลของการนวดต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวขณะนั่ง ในคนที่มีกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลแบบ LOWER-CROSSED SYNDROME TYPE B", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 95-105
2018 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, "ผลของการนวดศีรษะต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจในพนักงานนวด", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 312-318
2007 inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิมใจ ศิริวงศ์ไพรัช, exวราพัฒน์ วิริยะวานิช, "ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของแผ่นพังผืดฝ่าเท้าในเท้าปกติและเท้าแบนในนักวิ่งหญิง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2007, หน้า 261-272

Conference

การนำเสนอบทความของไพลิน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Publish Year International Conference 1
2021 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, "Anthropometry of Thai Wheelchair Basketball Athletes", 4th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies: Future Applications, 28 - 30 เมษายน 2021, Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 2
2021 exวรพงษ์ เดือนฉาย, exอภิชญา สอนวงค์, exภาวศุทธิ์ สุขนิ่ม, exอารียา สุนทรพฤกษ์, exอิงครัตน์ วัชรพงศ์โกสิน, inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์, "เปรียบเทียบการปรับตำแหน่งอานจักรยานที่มีผลต่อการใช้กำลังเชิงกล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exคมกฤต เมฆสกุล, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, "การประเมินท่าทางการทำงานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนือและกระดูกจากการทำงานในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย", IE Network Conference 2014, 30 - 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550029]