Journal

ผลของการนวดศีรษะต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจในพนักงานนวด
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ISSN: 1685991x)
16
2
312-318
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-