ผลของการนวดศีรษะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ