ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
SRDC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

SRDC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวอำพร ศรียาภัย

Email: feduapsp@ku.ac.th

Phone Number: 029428675

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ว่าที่ร้อยตรีอำนวย ตันพานิชย์

Email: fssant@ku.ac.th

Phone Number: 034-355-258 ,3940-43

ผศ.วิมลมาศ ประชากุล

Email: fsswmm@ku.ac.th

 

นายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ

Email: feduptw@kps.ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5258

ผศ.ภูวนารถ ศรีทน

Email: fssbns@ku.ac.th

Phone Number: 034355258

นางสาวอำพร ศรียาภัย

Email: feduapsp@ku.ac.th

Phone Number: 029428675

ผศ.อรอุมา บุณยารมย์

Email: fssomb@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5258

ผศ.สมภิยา สมถวิล

Email: fsssys@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5258 ext 234

ผศ.ไพลิน เผือกประคอง

Email: fssplp@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5258

รศ.ราตรี เรืองไทย

Email: fedurts@ku.ac.th

Phone Number: 02-5790594

นางสาวอาภัสรา อัครพันธุ์

Email: feduapa@ku.ac.th

Phone Number: 3940-3 ต่อ 1010

ผศ.พรพล พิมพาพร

Email: fssppph@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5258 ext 223

รศ.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

Email: fssjpw@ku.ac.th

Phone Number: 034355258

ผศ.นิรอมลี มะกาเจ

Email: fssnlm@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5528

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล

Email: fedusrs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0594

ผศ.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์

Email: fssark@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5258

วีรวัลย์ กสิกุล