Person Image

  Education

  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2510
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Measurement Methodology), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 6 6 0 0
  2018 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนและประชาชนไทย หัวหน้าโครงการ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 2 0 0 0
  2014 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาขีดความสามารถของไทยเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการกีฬาของภูมิภาคอาเซี่ยน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 2 0 0
  2014 แนวทางในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 0 0 0
  2014 การทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พศ.2555-2559) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2013 การจัดทำแผนแม่บทวิทยาศาสตร์การกีฬา แผนการดำเนินงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปี ที่ปรึกษาโครงการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2012 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี ที่ปรึกษาโครงการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2012 การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2012 สภาวะทางสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0
  2011 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2010 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2553 หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2010 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2010 การทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554) หัวหน้าโครงการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2009 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทดลอง BBL ปีการศึกษา 2552 หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมอัจยริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ 0 0 0 0
  2009 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา (สสส.) 0 0 0 0
  2007 การทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) หัวหน้าโครงการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2005 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2 1 0 0
  1997 การศึกษาเปรียบเทียบสถานะทางสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกของเด็กในโครงการและนอกโครงการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 0 0 0 0
  1995 สมรรถภาพทางกลไกของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ 0 0 0 0