Person Image

  Education

  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2510
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Measurement Methodology), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2526

  แนวโน้มผลงานของสุพิตร

  Journal

  บทความของสุพิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในสำนักงานเลขานุการ

  บทความแต่ละ Quartile ของสุพิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในสำนักงานเลขานุการ

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุพิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในสำนักงานเลขานุการ

  Publish Year International Journal 1
  2015 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, "การจัดการกีฬาในสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาชาติ", ABC Journal Assumption University, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 32-46
  Publish Year National Journal 18
  2023 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exชนานันต์ สมาหิโต, "ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อปัญหาทางตาของผ้เรียนระดับปริญญาตรี", วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า e259643
  2022 exเรวัติ สุดาจันทร, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทกล้ามเนื้อ ที่มีต่ออาการเจ็บระบมกล้ามเนื้อ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2022, หน้า 99-110
  2022 exนันทวัน นบนอบ, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ออกกำลังกายโดยใช้แบบจำลอง 7-S McKinsey ในโรงพยาบาลศูนย์ของไทย", วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 535-547
  2021 exรุ่งวิวรรณ สิงพรม, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "การจัดสวัสดิการให้นักกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทย", วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 2-25
  2020 exนีรนาท สุนทรประทม, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่มีต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 36-46
  2015 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exรศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exดร.ชัย นิมากร, exดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา, "การพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรและระบบการจัดการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 70-85
  2015 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, exรศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exนายชนานันต์ สมาหิโต, exนายสุริยัน สมพงษ์, "แนวทางการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 31-51
  2014 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ์, "การจัดการกีฬาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนากีฬาชาติ", วารสารสมาคมการจัดกากรีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 35-49
  2013 exเจนจิรา ขำผิวพรรณ, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแฟชั่นบรา และสปอร์ตบราที่มีต่อการจำกัดการเคลื่อนไหวของเต้านมขนาดคัพบี", วารสารวิทยาศาสตร์การ กีฬาและเทคโนยีการกีฬา กรกฎาคม 2556 , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013
  2012 exนิตยา อินเทศ, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกทักษะการรับรู้ที่มีต่อการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 155-166
  2010 exดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 56-69
  2010 exศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลที่เริ่มอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นระบบประสาท ที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 70-78
  2010 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบผลของการฟื้นสภาพภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยวิธีการนวดด้วยหินร้อน นั่งแช่ในอ่างน้ำวน และปั่นจักรยาน", วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 100-113
  2009 inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "ผลของการรำมวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านที่มีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิง", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1,2, ธันวาคม 2009, หน้า 63-76
  2009 exไทยรัฐ ยนต์วิสูตร, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบวัดความสามัคคีของนักกีฬาในกีฬาประเภททีม", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
  2009 exอัศวิน จันทรสระสม, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการเดินจงกรมที่มีต่อความแม่นยำของนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
  2009 exจารุนันท์ พันธ์งามตา, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "The Effects of Core Body Training on Exercise Ball and Floor Exerciseupon Back Muscle Strength and Flexibility in Rhythmic Gymnasts", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 47-61
  2008 exกมล มัยรัตน์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกจินตภาพ การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการฝึกสมาธิแนวอานาปานสติ ที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอล", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุพิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในสำนักงานเลขานุการ

  Publish Year International Conference 8
  2017 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชนานันต์ สมาหิโต, exนายสุริยัน สมพงษ์, exMr.Fong Wan Hor, "Thailand Sport Hub Capacity Building For ASEAN Community", The 13th Asian Association for Sport Management Conference: Olympic Movement ans the Development of Sustain able Sport Industry in Asia, 21 - 22 กรกฎาคม 2017, Gwangwan-do สาธารณรัฐเกาหลี
  2017 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exดร.ชนานันต์ สมาหิโต, exพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, "ขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", The 1st International Conference of NIFISA, International Sports promotion and Development: Global Issues and New Ideas in Sport and Olympic, 22 กันยายน 2017, Kagoshima ญี่ปุ่น
  2014 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, "Managing Sport in Educational Institutions for National Sports Development", 2014 the 10th Asian Association for Sport Management Conference, 25 มิถุนายน 2014, Kaohsiung ไต้หวัน
  2009 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "Women Weightlitfting in Thailand", 1st Olympic Council of Asia Sport Congress, 11 - 14 มีนาคม 2009, รัฐคูเวต
  2009 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "University Olympic Education and Youth Development in Thailand", 1st International Conference on Sports and Exercise Science, 1 - 3 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "Sport Science Movement in Thailand: An overview and Its Application", 1st International Conference on Sports and Exercise Science, 1 - 3 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "Olympic Movement and Olympic Education of Thailand", 9th International Session for Director of national Olympic Academies; Special Subject: Olympic Pedagogy, 2 - 6 มิถุนายน 2007, Olympia สาธารณรัฐเฮลเลนิก
  2007 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "Status of Physical Activity for Aging in Thailand", 2007 International Symposium of Physical Activity of Aging people for their Healthy Liife, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2007, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=310015]