Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2562

  แนวโน้มผลงานของนันทวัน

  Journal

  บทความของนันทวัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  Publish Year National Journal 2
  2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021
  2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 43-52

  Conference

  การนำเสนอบทความของนันทวัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  Publish Year National Conference 2
  2020 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, exวิทวัส องศ์วงศ์สกุล, กมลรัตน์ กาเผือก, ศรัย พูนประโคน, ธนันชน, "ผลของการฝึกโยคะที่มีต่ออาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2, 27 กุมภาพันธ์ 2020, องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย
  2009 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "ผลของกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสภาวะของร่างกาย จิตใจ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ของบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", นิทรรศการเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552, 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510057]