ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Anterior Cruciate Ligament ReconstructionAssignment name checking methodbalancing abilitybasic educationBone loadingbone mineral densityBone Mineral Density Bone Health Impact Force Vibrationc. โรคหัวใจและหลอดเลือด (CardiCapacityCardiovascular Autonomic Responsecomputer assisted instructionDevelopmenteducational institutionsexerciseFingerprint scannerFinite element analysisfunctional balance traininghigher educationhigh-heeled shoesmanaging sportMetabolic SyndromeMotion AnalysisNormsosteoporosisPhysical Fitness Testroundhouse kickrunningSkeletal Systemsport management guidelinesStress fracturetalented athleteThai Dancing ExerciseWheelchair basketballการกระโดดสูงการจัดการกีฬาการเช็คชื่อส่งงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทรงตัวการทรงตัว การออกก าลังกายแบบแอโรบิค รำไทยประยุกต์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการนวดการนวดด้วยหินร้อนการนวดเพื่อสุขภาพ และกีฬา (Massage for Health and Sport)การนั่งแช่ในอ่างนำ้วนการบาดเจ็บจากการกีฬาการปฏิรูปการเผาผลาญพลังงานการพัฒนาการฟื้นสภาพการยศาสตร์คิเนซิโอเทปเครื่องช่วยเดินเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องจักรยานชีวกลศาสตร์ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬานวดศีรษะน้ำมันหอมระเหยชนิดไพลแนวทางการจัดการการกีฬาแนวทางการจัดการกีฬาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายป้องกันโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ์อัจฉริยะผู้สูงอายุผู้สูงอายุแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพนักงานนวดแผนไทยภาวะกระดูกพรุนมวลกระดูกมหาวิทยาลัยมิติมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวมุมของกระดูกสันหลังส่วนเอว และกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลเมตาบอลิซึมของกระดูกระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบประสาทแรงคืนตัวของเทปแรงดันที่กระทำต่อก้นโรคหัวใจวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไปวิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาจักรยานวิทยาศาสตร์สุขภาพเวชศาสตร์การกีฬาศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสภาวะทางสุขภาพสมรรถภาพทางกายอวัยวะภายในออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ จิตใจออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง อัตราการเต้นหัวใจอัตราความชุกอาการปวดคอเรื้อรังอุปกรณ์แอปพลิเคชั่น

Executives


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 97 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 59 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 66 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 46 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 32 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)