ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2019

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2019 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี, exรศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์, "Heart rate variability responses to a combined exercise training program: correlation with adiposity and cardiorespiratory fitness changes in obese young men", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 114-122
2019 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined exercise training improves blood pressure and antioxidant capacity in elderly individuals with hypertension", Journal of Exercise Science & Fitness, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 67-76
2019 exSomphong, S., inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattamanee, K., "The impact of the Thailand Olympic Academy on the Olympic Movement in Thailand", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019
2019 exKanokwan Srisupornkornkool, exPramkamol Wongcheen, exWipatcharee Klongkhayan, exWarissara Warnjing, exSiwarit Rassameejan, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitra Suvobrata, "Age-related differences in brain activity during physical and imagined sit-to-stand in healthy young and older adults", The Journal of Physical Therapy Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 440-448
2019 inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, exNguyen Thi Nga, exTruong Quang Tien, exBui Thi Tu Quyen, exNguyen Hoang Minh Thuan, exVu Viet Bao, "Adapting the Ryff Scales of Psychological Well-being: a 28-Item Vietnamese Version for University Students", VNU Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 176-197
2019 exSomphong, S., inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattamanee, K., "The marketing factors influencing consumer decisions to use the services of sports and exercise centers in Thailand", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019
2019 exSomphong, S., inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattamanee, K., "Olympism, the lost legacy in Thailand", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019
2019 exMunkong, N., exLerdvuthisopon, N., exParklak, W., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exYoysungnoen, B., exNaowaboot, J., exSomparn, N., exHansakul, P., "Rice bran water extract prevents cardiac lipid accumulation and oxidative damage in rats fed a high-fat diet", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 96-109
2019 exPiyapong Prasertsri, exOrachorn Boonla, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanoknuch Naravoratham, exPetcharat Trongtosak, "Comparison of efficacy of continuous and intermittent walking exercise on blood pressure and renal function in elderly hypertensive subjects: study protocol for a randomized controlled trial", Clinical Trials in Degenerative Diseases, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 76-80
2019 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Srisupornkornkool, exKalyakorn Toiem, exChuthamat Phonsrithi, exNitchakul Boonchuay, exPhenporn Nacharoen, "The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 1260-1266
2019 inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGunDo Kim, "Happiness, perceived stress, psychological well-being, and health behaviors of Thai university students: preliminary results from a multinational study on well-being", Journal of American College Health, ปีที่ online, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 1-9
2019 exN. Ismail, exผศ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา, inนายอุบล ทองปัญญา, อาจารย์, "Identifying Game Variables from Students’ Surveys for Prototyping Games for Learning", International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 543-550
2019 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exP. Pattanayanon, exC. Lin, "The Impact of Materialistic Values on Thai Consumers’ Brand Engagement in Self-Concept for Luxury Products", European Research Studies Journal , ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 119-131
Publish Year National Journal 20
2019 exสริน ประดู่, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 474-486
2019 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการจัดการคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย", วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
2019 exนายเกริกวิทย์ รงสมบัติ , inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบพื้นสนามที่แตกต่างกันต่อความเร็วในการวิ่งของนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 31-46
2019 exปรัชญา พิเชฐพิริยะ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, "ผลเฉียบพลันของรูปแบบการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันต่อความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไวและความฉับไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชายอายุ 11 - 12 ปี.", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 91-104
2019 exวันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต, exผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น, "การเปลี่ยนแปลงความสามารถของนักมวยไทยอาชีพภายหลังการฝึก 6 สัปดาห์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 120-132
2019 inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมเมนตัมทางจิตใจในการแข่งขันกีฬา", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-12
2019 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเลือกฟังเพลงขณะวิ่งบนลู่กลที่ระดับความหนักต่าง ๆ ต่ออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการรับรู้ความเหนื่อย และระยะเวลาการออกกำลังกาย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและนัทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 168-178
2019 exสรศักดิ์ ทองเพชร, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง, "การเปรียบเทียบระดับความหนักและสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกระหว่างการอบอุ่นร่างกายด้วยการใส่ชุดถ่วงน้ำหนักและถุงทรายในนักกีฬาฟุตซอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 61-75
2019 inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่ความหนักต่างกันในคนอ้วนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 46-59
2019 exภูสิต เส็งสาย , inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับพลัยโอเมตริก และการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาแบดมินตันชาย", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 45-57
2019 exวีรพันธ์ พรหมพินิจ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการฝึกหนักสลับเบาที่ความหนักสูงในน้ำลึกและบนลู่วิ่งที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาทีม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - มิถุนายน 2020, หน้า 8-19
2019 exอานันท์ อ่อนฤทธิ์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง, exผศ.สุพชริน เขมรัตน์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกแรงต้านแบบฟังก์ชั่นและการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อความเร็วของหัวไม้.", ารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - มิถุนายน 2020, หน้า 20-31
2019 exธนพนธ์ อินทาปัจ, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะลื่นไหล ความเชื่อม่นั ในตนเอง และความวิตกกังวลตามสถานการณ์ในนักกีฬาอาชีพรายการวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 32-45
2019 exสฤษฎิเดช สุมงคล, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มแข็งทางจิตใจและสภาวะลื่นไหลของนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 216-225
2019 exพิพัฒน์ ลิ่มเรืองกุล, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง, "การเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพทางกายภายหลังการหยุดฝึกซ้อมระยะสั้นในกีฬาฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 202-215
2019 exอลงกรณ์ ปรีเปรม, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้โฟมกลิ้งแบบเรียบและโฟมกลิ้งแบบไม่เรียบที่มีต่อความสามารถในการฟื้นตัวของนักกีฬาฟุตซอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 257-269
2019 exอดิศักดิ์ สาบวช, exรศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกด้วยแรงต้านความหนักต่ำร่วมกับความหนักสูงที่มีต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขา", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 298-307
2019 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 229-242
2019 exพรรณธิพา เรื่องอักษร, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, exรศ.วิสูตร กองจินดา, inนายชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการฝึกด้วยน้้าหนักแบบไอโซโทนิกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเนตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 111-120
2019 exอาภรณ์ พูลผล, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, exวิสูตร กองจินดา, inนายณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์, "การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไก สำหรับนักกีฬาาเนตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 247-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, "Do you want to improve performance in sports? Then you must improve mind-brain development: An Introduction to The Unified Theory of Performance", The 6th International Seminar in sport and Exercise Psychology, 26 - 28 มกราคม 2019, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, "The Effect of Listening to Music and Using Different Attention Styles on the Duration of Exercise, Perceived Exertion, and Heart Rate during Exercise", The 6th International Seminar of Sport and Exercise Psychology , 26 - 28 มกราคม 2019, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cardiometabolic Benefits of Exercise Training in Metabolic Syndrome", The 3rd World Conference on Exercise Medicine, 16 - 18 สิงหาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 4
2019 exจันทิรา ตาตะเกษม, exศาสตรา อินทรประเสริฐ, exวรวิทย์ แซ่เล้า, exเบญจวรรณ รินทรัก, exสุภัททา เสนาะจำนงค์, exตุลยา ทองมาก, exรัตนชัย นิยมแสง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 28 มีนาคม 2019, องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2019 exปวรปรัชญ์ ขวัญชัย, exปฐมพงษ์ คนเที่ยง, exอัสนี ตามลิขิต, exณัชนน พรหมประกาย, inดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบท่าทางการขี่จักรยานแบบตั้งตรงและหมอบต่ำต่อการใช้กาลังเชิงกล", โครงการจัดการประชุมวิชาการทางชีวกลศาตร์การกีฬา “Biomechanical application in sports” ณ โรงแรมบลูโซเทล อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2019 exภาณุพงษ์ ทรัพย์จอเพชร, exณรงค์ศักดิ์ แย้มสาราญ, exปฏิภาณ บุญโสภณ, exจิรยา แช่มทอง, exธนัญภรณ์ ปะนัดสุดจ่า, exปวันรัตน์ คุ้มศิร, inดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความแตกต่างมุมการงอเข่าในการขี่จักรยานท่าตั้งตรงที่ส่งผลต่อการใช้กำลังเชิงกลและอัตราการเต้นของหัวใจ", โครงการจัดการประชุมวิชาการทางชีวกลศาตร์การกีฬา “Biomechanical application in sports” ณ โรงแรมบลูโซเทล อาเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2019 exชโรธร หมัดหยำ, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exวงศธร ศรเดช, exรณภูมิ กาวีวน, exกวี ชุมชน, exธนกร จันทร์นาค, "การพัฒนาสูตร Energy Ball อย่างง่าย และผลฉับพลันของการเสริม Energy Ball ต่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2019]