Person Image

Administration

Education

  Expertise Cloud

  Agricultural TourismCommunity participationCovid-19English as an International LanguageInnovationLearning MotivationNew Normalsenior tourismsWorld EnglishesWorld Englishes, English as an Internatiการจัดการการท่องเที่ยวการตลาดของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชน The Development of tourism activitiesการมีส่วนร่วมของชุมชนการลงทุนในธุรกิจการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิจัยเชิงสำรว0การสร้างมูลค่าเพิ่มความปกติใหม่ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนโดยเครื่องบินทะเลทางทะเลธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนวัตกรรมผู้สูงอายุพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียว การปรับตัวของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการท่องเที่ยวไวรัสโควิด 19ศักยภาพสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์สายการบินสำรวจทัศนคติแหล่งท่องเที่ยวเอกลักษณ์วิถีท้องถิ่น

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)