ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2015

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphannika Ladawan, exSuchart Sirijaichingkul, exNongnuch Settasatian, exNaruemon Leelayuwat, "Relationship between aerobic capacity and cardiovascular disease risk factors in Thai men and women with normolipidemia and dyslipidemia", Journal of Physical Therapy Science, ปีที่ 27, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2015, หน้า 3503-3509
2015 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชำนาญ ชินสีห์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exCyril J. Donnelly,, exGillian Weir, exJacqueline A. Alderson, "Lower-limb Dynamics and Energy Absorption during Three Different Types of Single LegLandings", JURNAL SAINS SUKAN & PENDIDIKAN JASMANI Journal of Sports Science & Physical Education, ปีที่ 3, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 9-16
2015 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, "การจัดการกีฬาในสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาชาติ", ABC Journal Assumption University, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 32-46
Publish Year National Journal 12
2015 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิกรม พันธ์ุเล่ง, "การวิเคราะห์กิจกรรมการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันของผู้รักษาประตูฟุตซอลระดับอาชีพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 67-78
2015 exนางสาวสุกัญญา สายประเสริฐ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายพลังอนากาศนิยมจากการทดสอบกระโดดรูปแบบต่าง ๆในนักกีฬาฟุตซอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 183-197
2015 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองทางสรีรวิทยา ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของการทดสอบภาคสนามที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการประเมินสมรรถภาพด้านแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015 - มิถุนายน 2016, หน้า 19-32
2015 exนายทรงเดช สิงห์ชู, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "การอบอุ่นร่างกายด้วยเทคนิคโพสต์ แอคทิเวชั่น โพเทนทีเอชั่น: ผลแบบเฉียบพลันที่มีต่อพลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว", วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีการกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015 - มิถุนายน 2016, หน้า 111-112
2015 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exรศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exดร.ชัย นิมากร, exดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา, "การพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรและระบบการจัดการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 70-85
2015 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, exรศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exนายชนานันต์ สมาหิโต, exนายสุริยัน สมพงษ์, "แนวทางการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 31-51
2015 exดร. สมทบ ฐิตะฐาน, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุพิตร สมาหิโต, "อิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจัดการกีฬา 62ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 62-74
2015 exธนาวรรณ รัมมะภาพ, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนพลศึกษา (ฉบับภาษาไทย)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 100-112
2015 exรักชนก อมรปิยะกิจ, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนลําตัวร่วมกับการให้ความร้อนตื้นและการนวด ที่มีต?อความอดทนของกล?ามเนื้อหลังในผู?ป่วยโรคปวดหลังส่วนล?างเรื้อรัง", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 303-317
2015 exธนพล มีเดช, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลแบบเฉียบพลันของการนั่งพักและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่โดยใช้ระยะเวลาที่ต่างกันที่มีต่อความเร็วในท่าฟร้อนท์ครอว์ลระยะทาง 50 เมตรของนักกีฬาว่ายน้้า", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2015, หน้า 45-56
2015 exสิริพร อิ่มหุ่น, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 202-224
2015 exนายธีรวิทย์ อินต๊ะปัญญา, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเชื่อมั่นในการฝึกของผู้ฝึกสอนกีฬาระดับเยาวชน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 331-342

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2015 exนางสาวกมลวรรณ พุดแก้ว, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of a 4 week Combined Resistance and Vertimax Training on the 40-Meter Sprint", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนางสาวมะลิ ตั้งสุวรรณ, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, "The Effect of Resistance Training Combined Rope Snapping Training on Anaerobic Capacity", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนายพิมลศักดิ์ ภูวิภิรมย์ , inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Wearing Compression Quad Sleeves During and After Plyometric Training on Subsequent Muscle Performance", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exSuwanee Phaisansombat, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Pipat Cherdrungsri, "Effect of Inspiratory Muscle Strength Training on Weightlifting Performance", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, exSupitr Samahito, "Managing Talented Athlete in the University", FISU Conference Gwangju 2015 การประชุมวิชาการครั้งที่ 24 เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 28 "28th UNIVERSIADE 2015 GWANGJU", 12 กรกฎาคม 2015, GWANGJU สาธารณรัฐเกาหลี
2015 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จินตนา ศิริวราศัย, "Promote lifelong bone health through physical activities and sports: A biomechanist perspective", The 4th International Conference on Physical Education and Sports Science, 22 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exกภ.กิติยา โกวิทยานนท์, exสุมาลี แจ้ปัญญา, exเกษสุดา บุญยงค์, exเพ็ญพักต์ สลักถ้วนถี่, "Effects of Foot Reflexology (by Coconut Shell Walking) on Balance", 7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2015), 14 - 16 ตุลาคม 2015, New Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
2015 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Development of the Portable Chair Walker", 7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2015), 14 - 16 ตุลาคม 2015, New Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
2015 exChamnan Chinnasee, exGillian Wier, exJacqueline Alderson, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCyril Donnelly, "Foot strike posture and lower-limb dynamics during sidestepping among elite female athletes: implications for ACL injury risk", International Society of Biomechanics in sports (ISBS) Annual Conference , 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2015, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 3
2015 exนายกิตติพัฒน์ กฤตผล, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชรินทร์ เขมรัตน์, "ผลของการเตรียมความพร้อม 2 สัปดาห์ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิกในสภาวะพร่องออกซิเจนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ในผู้มีน้ำหนักตัวเกิน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 , 28 - 29 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการนวดทางการกีฬาร่วมกับการฟื้นสภาพแบบมีกิจกรรมต่อการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายแบบปั่นจักรยานที่ความหนักสูง", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exชำนาญ ชินสีห์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดซับพลังงานเชิงกลกับโอกาสเกิดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าขณะลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียว", ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2015]