ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2014

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

9

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Athlete Endorser-brand Relatedness and The Athlete Endorser-brand Relatedness and Perception of Source Credibility as in Schema Theory", KU Journal, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2014
2014 exนายเทพวัชระ รุจิราภา, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Stress Distribution in the Tibia During Stance Phase Running Using the Finite Element Method", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 729-739
Publish Year National Journal 20
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exวันวิสาข์ บุญเลิศ, exกาญจนา จิตติพร, "ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", วารสารแพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญา เลิศสินไทย, exนิสิต พิศุทธานันท์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exภูวดล ด้วงโต, exวัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์, exอำภาพร เอี่ยมสำอางค์, "ผลของการอบไอร้อนร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่อการเปลี่ยนแปลงความจุปอด", วารสารแพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014
2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exกาญจนา จิตติพร, exวันวิสาข์ บุญเลิศ, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลลักษณ์ สุทธิ, exนิเรศ สร้อยตา, exรุ่งระวี อาวร, "ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิกแบบรำไทยประยุกต์ต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม", วารสารแพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTION AND MORPHOLOGY AFTER HINDLIMB SUSPENSION: EFFECTS OF ELECTRICAL STIMULATION", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014
2014 exนันทกา อยู่คง, exไชยยงค์ จรเกตุ, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลการรักษาในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณกล้ามเนื้ออัพเปอร์ทราพีเซียส ด้วยการนวดไทยแบบราชสำนัก และเทคนิคอิชคีมิกคอมเพรสชั่น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจรีภา เชื้อทหาร, exรักษณา ข่ายสุวรรณ, exอัจฉราพรรณ วงษ์ยอด, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exโอปอร์ วีรพันธุ์, "การเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014
2014 exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exกิติยา โกวิทยานนท์, exสุภารัตน์ ฉิมวิหค, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exภู่ลัดดา มัททะบัญฑิตย์, exวิภาวี ตั้งจิตปรีดานนท์, exสุจิตรา กล้วยหอมทอง, "ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวแบบอยู่นิ่งในผู้สูงอายุ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exสายนที ปรารถนาผล, exนิโลบล แสงม่วง, exศุลีพร วงษ์เจริญ, exไพลินศิริ ยะปะนันท์, "ความชุกของภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", แพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐพล จันทร์ศรีโคตร, exบริราช สมวรรณ, exสุรสันต์ ใสญาติ, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exรณกฤต แสงผ่อง, "การพัฒนาเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 537-543
2014 exผศ.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "เจตคติที่มีต่อจิตวิทยาการกีฬาและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนนักเรียนไทย", Journal of Sports Science and Technology Volume 14, No. 1, July 2014, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 203-212
2014 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ์, "การจัดการกีฬาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนากีฬาชาติ", วารสารสมาคมการจัดกากรีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 35-49
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิมพร จันทร์แก่นทอง, exณัฐรินีย์ เลิศสถิตรุ่ง, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exรณกฤต แสงผ่อง, exจุฑาลักษณ์ กองสุข, "การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 673-682
2014 inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพีระพัตร์ ฉิมมานิตย, exวัสนันท์ กำแหงมิตร, exวโรตม์ ขันทีท้าว, exจิราภร อาภาผล, exสิงหา มีผิวหอม, "การอบอุ่นร่างกายซ็ำในช่วงพักครึ่งเวลามีผลต่อการเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 43-51
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์, "การตอบสนองทางสรีรวิทยา ทักษะที่ใช้ และผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เกมสนามเล็กที่มีต่อความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 25-39
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนวรัตน์ สุวานิช, "ผลแบบเฉียบพลันของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ร่วมกับแบบเคลื่อนที่ ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาในกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 41-51
2014 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายบรรหาร วิชญปิติ, "ผลของการฝึกด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้าในภาวะพร่องออกซิเจนและภาวะออกซิเจนมากกว่าปกติที่มีผลต่อสมรรถนะด้านแอนแอโรบิคในนักกีฬาประเภททีม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 81-92
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน, "การตอบสนองทางสรีรวิทยาและทักษะที่ใช้ขณะฝึกเกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 ด้วยรูปแบบ ที่แตกต่างกันในนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014 - มิถุนายน 2015, หน้า 65-73
2014 inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมลฤดี พงศ์อมร, "ผลของการงีบหลับกลางวันในภาวะอดนอนที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 63-72
2014 inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิยามและความเป็นมาของการจัดการการกีฬา", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 1-8
2014 exหริต หัตถา, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 53-63

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2014 exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exKowitthayanon K., exChimvihok S., inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exMattabandit P., exKluayhomthong S., exTangjitpreedanon W, "Effect of Thai Dancing Exercise on Dynamic Balance in Aging", KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences 2014, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Computer Assisted Instruction of Skeletal System Improved Learning Achievement", KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences 2014, 20 - 21 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exPengmanee D, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าขณะยิงลูกบาสเก็ตบอล", KUSS Exercise Science & Movement Science Conference Program 2014, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, "Managing Sport in Educational Institutions for National Sports Development", 2014 the 10th Asian Association for Sport Management Conference, 25 มิถุนายน 2014, Kaohsiung ไต้หวัน
2014 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์, exอาจารย์วัฒนารี อัมมวรรธน์, "The immediate effect of arm swing exercise on electroencephalogram in elderly women with mild cognitive impairment", 5th International Conference in Sports and Exercise Science, 9 - 11 กรกฎาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "Digital Media Landscape in Thailand", Sport Management Conference Yonsei University and Kasetsart University, 20 - 26 ตุลาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าจากการทำ roundhouse kick", Proceedings of 7th world congress of biomechanics, 11 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าที่เกิดขึ้นจากการเตะและกระโดด", 2014 Inchon Asian Games International Sport Science Congress, 20 - 22 สิงหาคม 2014, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์, "The KASETSART Futsal-Specific Endurance Test: A Field Test that Simulates the Physiological demand and Activity Profile of Futsal", 2014 INCHEON Asian Games International Sports Science Congress, 20 สิงหาคม 2014, INCHEON สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศุภาพร ถาวรวัตน์, exนางสาวปาริชาติ ริเริ่มกุล, "Physiological responses and time-motion analysis during Taekwondo competition: Is there a difference between winner and loser athletes?", 5th international conference in Sports and exercise Science, 9 - 11 กรกฎาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนางสาวกัญญรัตน์ ชลอรักษ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายกับความสามารถในการเลี้ยงบอล ในนักกีฬาฟุตบอลระดับอาชีพ", การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 8 ธันวาคม 2014 - 9 กรกฎาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2014 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเฉลิมขวัญ เดชดี, exวันชนะ ไตรรัตน์ผดุงผล, exดวงพร ภูฆัง, "ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่มีต่อผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬานนทรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบอวัยวะภายในและระบบประสาท", การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION: MUSCULAR SYSTEM", ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exคมกฤต เมฆสกุล, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, "การประเมินท่าทางการทำงานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนือและกระดูกจากการทำงานในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย", IE Network Conference 2014, 30 - 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2014]