ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2016

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

15

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2016 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSUCHART TAWEEPORNPATHOMKUL, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย", The Journal of Physical Education and Sport (JPES), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2016, หน้า 1103-1110
2016 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatthanaree Ammawat, exNaruemon Leelayuwat, "The Benefit of Arm Swing Exercise on Cognitive Performance in Older Women with Mild Cognitive Impairment", Journal of Exercise Physiology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 123-136
2016 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNongnuch Settasatian, exSuchart Sirijaichingkul, exOrathai Tunkamnerdthai, exNaruemon Leelayuwat, "Prediction of Cardiovascular Disease Risk: Peak Oxygen Consumption in Sedentary Middle-Aged Subjects", Journal of Exercise Physiology, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 19, ธันวาคม 2016, หน้า 145-155
Publish Year National Journal 13
2016 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, "ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 218-232
2016 exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทย:จำแนกตามรุ่นอายุและระดับความสำเร็จในการแข่งขัน", วารสารพลศึกษา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 233-245
2016 exปิยะวัตร วัฒนากร, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "การสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านแอนแอโรบิคสำหรับนักกีฬาบาสเกตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 149-162
2016 exสุดารัตน์ รัตนะ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคภาคสนาม สำหรับนักกีฬาฟุตซอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 222-238
2016 exทศพล ชวนบุญ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกวิ่งแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง ที่มีต่อสมรรถภาพแอโรบิก และแอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 136-148
2016 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพและปริมณฑล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 163-176
2016 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Role of Viral Marketing in Today’s Online Marketing Practice", วารสารเกษมบัณฑิต , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2016 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, exนายกิตติพัฒน์ กฤตผล, "ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน", วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 8-18
2016 exวิชัย ยีมิน, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัชริน เขมรัตน์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAntonio Manuel Fonseca, "ปัจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถของนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศ ในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน", วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 254-267
2016 exฐาริตา พูลพ่วง, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองทางสรีรวิทยาขณะเดินขึ้นบันไดร่วมกับการเพิ่มน้ำหนักในสตรีที่ทำงานในสำนักงาน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 120-130
2016 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, "ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรกีฬา", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 89-111
2016 exวิชัย ยีมีน, exสุพัชริน เขมรัตน์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 91-113
2016 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Role of Viral Marketing in Today's Online Marketing Practice", วารสารเกษมบัณฑิต (KASEM BUNDIT JOURNAL), ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Biomechanic to bone health", The 28th International Sport Science Congress ในส่วนของ International Conference of Korean Society of Sports Biomechanics ณ Hanyang University ERICA Campus ประเทศเกาหลี วันที่ 25 - 26 สค 59, 26 สิงหาคม 2016, ANSAN สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2016 exเทอดธรรม ชาวไร่, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชกฤต ศรีเกื้อ, "ความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายในห้องปฏิบัติการและภาคสนามในการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตซอลไทยระดับอาชีพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 (The 13th KU-KPS Conference), 9 ธันวาคม 2016 - 9 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 6
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข, exนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา, exนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช, exนายวัฒนา สุริชัย, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์แขน", 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข, exนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา, exนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช, exนายวัฒนา สุริชัย, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์ขา", 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร, exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข, exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง, exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน, exนางสาวเหมวดี เพียจำปา, exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์, exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์, exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ความรู้เบื้องต้น", 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร, exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข, exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง, exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน, exนางสาวเหมวดี เพียจำปา, exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์, exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์, exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:คอ", 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016
2016 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร, exนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข, exนางสาวบุญจิรา คำพ่วง, exนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน, exนางสาวเหมวดี เพียจำปา, exนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์, exนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์, exนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ลำตัว", 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2016]