Journal

Article
ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน
Journal
วารสารคณะพลศึกษา (ISSN: 15133613)
Volume
19
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
218-232
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-