สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

acquisition centralityappealing appearancebrand brand engagement in self-conceptBrand PersonalityConflict Managementcustomerdefining successFitness Enterprisefitness trainerGolfjob autonomyJob SatisfactionKnowledge ManagementKU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013loyaltyManagement Information System Management SuccessManagerial Accountingmanagerial responsibilityManagerial responsibility marketingMarketing Practicemarketing toolNational Sports AssociationOlympic EducationOlympic Movement in Thailandonline marketingOrganizational CommitmentOrganizational PerformancePerceived Pricingperceived valuePhysical Activities for AgingPhysical Fitnessprovincial administrative organizations.pursuit of happinessRevisitrevisit intentionRole of Viral Marketingsocial recognitionSource CredibilitySport AdvertisingSport and ExerciseSport FacilitiesSport HubSport OrganizationSport Scale DevelopmentSport Tourismsporting experienceSports ScienceSports Science MovementStartupStatisticsStrategic Managementtalent managementThai AgingTurnover IntentionUniversity Olympic EducationUsageviral marketingWell-beingWomen and SportWomen and Weightlitingword-of-mouth marketingYouth Developmentการจัดการการกีฬาการจัดการกีฬา Sport Managementการจัดการคนเก่งการจัดการคุณภาพการจัดการทางการกีฬาการตลาดการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทบทวนและประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวทางการกีฬา การจัดการกีฬาการบริหารจัดการการเปิดเสรีทางการค้ากีฬาความพึงพอใจความสุขที่แท้จริงคุณภาพบริการท่องเที่ยวแนวทางผู้สุงอายุรูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ผลงาน ยุทธศาสตร์สวนสาธารณะสหสัมพันธ์คาโนนิคัลสินค้ากีฬาสื่อดิจิทัลสุขภาพแหล่งข้อมูลแบบบอกต่ออัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอาเซียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมกีฬา

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 75 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)