สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

financial success Job autonomyacquisition centralityappealing appearanceAthlete consumerautomobilebrand brand engagement in self-conceptbrand personalityBusiness ManagementBusiness ModelCelebrity EndorsementConflict ManagementconstraintsConsumer behaviorCOVID-19customerdefining successengagementFinancial Managementfinancial successFitness ClubFitness EnterpriseFitness Trainergolfjob autonomyJob SatisfactionKnowledge ManagementKU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013loyaltyManagement Information System Management SuccessManagerial Accountingmanagerial responsibilityManagerial responsibility marketingMarketing Practicemarketing toolMotivated consumer innovativenessNational Sports Associationobstaclesonline marketingOrganizational CommitmentOrganizational Performanceoutdoor leisure recreationOutdoor sportpandemicPerceived Pricingperceived valueprovincial administrative organizations.pursuit of happinessRevisitrevisit intentionRevisit intentionsRole of Viral Marketingsocial recognitionSource CredibilitySport AdvertisingSport and ExerciseSport FacilitiesSport marketingSport Organizationsport participationSport products consumptionSport Scale DevelopmentSport Tourismsporting experiencesports experiencesports facilitiesSports facilitysports management organizationStartupStatisticsStrategic Managementsustainable tourismtalent managementteam sportThematic analysisTurnover Intentionviral marketingการจัดการการกีฬาการบริหารจัดการการเปิดเสรีทางการค้าคุณภาพบริการท่องเที่ยวท่องเที่ยว Tourismทีมฟุตบอลทีมชาติไทยธุรกิจการกีฬา Sport Bussinessผู้สุงอายุรูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์สวนสาธารณะสหสัมพันธ์คาโนนิคัลสินค้ากีฬาสื่อดิจิทัลสุขภาพแหล่งข้อมูลแบบบอกต่ออัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอาเซียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 16 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)