Journal

Article
ผลของการฝึกวิ่งแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง ที่มีต่อสมรรถภาพแอโรบิก และแอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอล
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
42
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
136-148
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-