Journal

Article
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
16
Issue
2
Year
ธันวาคม 2016
Page
91-113
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-