ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2017

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2017 exCyril J Donnelly, exChamnan Chinnasee, exGillian Weir, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJacqueline Alderson, "Joint dynamics of rear- and fore-foot unplanned sidestepping", Journal of Science and Medicine in Sport, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 32-37
2017 exNur Ikhwan MOHAMAD, exChamnan Chinnasee, exWitthaya HEMAPANDHA, exNaruepon VONGJATURAPAT, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParkpoom RATANAROJANAKOOL, exLuckhana PIMJAN, "Sports Science-Based Research on the Sport of Muay Thai: A Review of the Literature", Walailak Journal of Science and Technology (WJST), ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 615-625
2017 exPiyapong Prasertsri, exOrachorn Boonla, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaruemon Leelayuwat, "Comparative Effects of Arm Swing and Leg Cycling Exercise on Exercise Capacity and Cardiac Autonomic Activity of Sedentary Young Adults", Journal of Exercise Physiology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กรกฎาคม 2017, หน้า 53-65
2017 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphannika Ladawan, exNongnuch Settasatian, exNaruemon Leelayuwat, "Effects of Plasma Lipids and Abdominal Obesity on Heart Rate Variability in Thai Overweight Dyslipidemic Individuals at Khon Kaen, Northeast Thailand", Journal of The Medical Association of Thailand, ปีที่ 100, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1174-1182
2017 exPrasertsri, P., exBoonla, O., inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLeelayuwat, N., "Arm swing exercise improves exercise capacity and oxygen consumption in overweight and normal weight sedentary young adults", Journal of Exercise Physiology Online, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 111-124
2017 exดร.วสันต์ ภาคลักษณ์, exดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exรศ.ดร. นันทิยา สมพราน, exรศ. ดร. จริญญาพร เนาวบุตร, exรศ.ดร. พรพรม ย่อยสูงเนิน, exNusiri Lerdvuthisopon, "Rice bran water extract attenuates pancreaticabnormalities in high-fat diet-induced obese rats", Tropical Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 819-825
Publish Year National Journal 13
2017 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์, "ผลของการออกกำลังกายความหนักต่ำต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุเพศหญิงก่อนภาวะเปราะบาง", Journal of Associated Medical Sciences, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 87-99
2017 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการประชาสัมพันธ์กับโมเดลการประชาสัมพันธ์ในสมาคมกีฬาในประเทศไทย", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, เมษายน 2017
2017 inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ, อาจารย์, exณัฐวุฒิ คันธรส, exภูสิทธิ์ แจ้งกระจ่าง, exภานุเดช เครืออุ, exรัฐพล แสงสุข, exอภิสิทธิ์ แก้วปาน, exอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์, "ผลของการอบอุ่นร่างกายโดยการใส่เสื้อถ่วงน้ำหนักที่มีต่อพลัง ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของผู้เล่นสำรองในกีฬาฟุตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 196-204
2017 exวรรษธรา ธรรมชูโต, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "การสร้างชุดอุปกรณ์ทดสอบความสามารถที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาปันจักสีลัต", วาสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 221-234
2017 exผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exจีรวรินทร์ทิพย์ ปัญญาพฤกษ์, exทรรศนีย์ อินปรางค์, exเกวลี นาคดี, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "ผลการนวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองต่อเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017
2017 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exนายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการลุกขึ้นยืนและจินตนาการลุกขึ้นยืนต่อลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 757-770
2017 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exเอธัส ทองดี, exอนิวรรตน์ รัตนะ, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันเทนนิสในนักกีฬาเยาวชนระดับชั้นเลิศระหว่างนักกีฬาที่ชนะและนักกีฬาที่แพ้", สาวนสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 12-24
2017 exรชยา เก่งพฤทธิ์, exจินตนา ศิริวราศัย, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อระดับอะดิโพเนคตินของผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 40-52
2017 exนายวัชรพล บุญครอบ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกระโดดแบบเคาร์เตอร์มูฟเมนท์โดยเพิ่มน้ำหนักในช่วงเอ็กเซนตริกที่มีความสามารถในการกระโดดในนักกีฬาวอลเลย์บอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 225-233
2017 exนายสุปรีชา ครอบบัวบาน, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเพิ่มระยะเวลาการนอนต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 253-271
2017 exนายชัชพงศ์ คงเมือง, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่ระดับความหนักปานกลางและมากที่มีต่อคุณภาพการนอนหลับ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, หน้า 83-94
2017 exพิชญา กัณหา, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 182-193
2017 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของการจัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 125-137

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2017 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Peak Fat Oxidation Rate during Exercise in Obese Men", the 8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2017 in conjunction with the 7th International Conference on Sport and Exercise Science, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเอมทิพย์ สิงห์แพ, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กภ.ไชยงค์ จรเกตุ, "The Effects of Neuromuscular Coordination Training on Postural Control and the Ankle Functional Performance Test in Young Futsal Players", 8th APCESS 2017 and 7th ICSES, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPatchamon Thavanvanichkul, exKanokporn Ratrodkrit, exPapatsorn Saetan, exSit-thawit Kiatthanasakun, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparison of the Rehabilitation Effects of Elastic Band Training and Elastic Band Training combined with Balance Board Training on the Pain Scale in Chronic Ankle Pain", 8th APCESS 2017 and 7th ICSES, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exธันยวัฒน์ แสนโภชน์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "X-factor may not associate with the accuracy of the target-hitting", The 8 Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science and the 7th International Conference on Sports and Exercise Science, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพ
2017 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชนานันต์ สมาหิโต, exนายสุริยัน สมพงษ์, exMr.Fong Wan Hor, "Thailand Sport Hub Capacity Building For ASEAN Community", The 13th Asian Association for Sport Management Conference: Olympic Movement ans the Development of Sustain able Sport Industry in Asia, 21 - 22 กรกฎาคม 2017, Gwangwan-do สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exดร.ชนานันต์ สมาหิโต, exพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, "ขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", The 1st International Conference of NIFISA, International Sports promotion and Development: Global Issues and New Ideas in Sport and Olympic, 22 กันยายน 2017, Kagoshima ญี่ปุ่น

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2017]