Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2551
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2546
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  and internal focusAthletesChildrenData collectionexercise behavior maintenanceexternal focusFactors of Flow stateFlow statefutsalHappinessHealth Behaviorshealth promotionMental Toughnessmental trainingOver weightoverwightPerceived StressProfessional GolfersPsychological characteristicsPsychological Well-beingResearch designselected musicself-determination theorystructural equation modelingTaekwondoTaekwondo athletesthe methodology to build up flow statetranstheoretical modelUniversity Studentsกระบวนการสร้้างความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาก่อนการแข่งขันการจินตภาพการพัตต์การยิงประตูฮอกกี้การละหมาดดุฮาการส่งเสริมสุขภาพเกณฑ์มาตรฐานความเข็มแข็งทางจิตใจความเข้มแข็งทางจิตใจ เทควันโด สภาวะลื่นไหลความแข้มแข็งทางจิตใจความเชื่อมั่นในการฝึก ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับเยาวชนความเชื่อมั่นในการยิงประตูฮอกกี้ความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างความเชื่อมั่นในตนเองทางกีฬาความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจความแม่นยำความวิตกกังวลในลักษณะความเข้มความวิตกกังวลในลักษณะทิศทางความสนุกสนาน และการเรียนพลศึกษาคะแนนความเจ็บปวดงีบหลับกลางวัน การทรงตัว ความสามารถด้านแอนแอโรบิค ความสามารถทางสมอง ภาวะตื่นตัวงีบหลับกลางวัน ช่วงเวลาของวัน สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค แบบทดสอบความสามารถในการ วิ่งไปกลับซ้าๆ ความใส่ใจ แบบทดสอบความใส่ใจ ภาวะอดนอนจิตวิทยาการกีฬาทักษะทางจิตวิทยาการกีฬานักกีฬากอล์ฟอาชีพนักกีฬาคนพิการนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจปัจจัยทางจิตใจโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างผู้สูงอายุพัฒนาแบบวัดโมเมนตัมทางการกีฬาร่างกายและจิตใจแรงจูงใจในการออกกำลังกายสภาวะลนื่ ไหล / ความเชื่อมนั่ ในตนเอง /ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ นักกีฬา /วอลเลย์บอลอาชีพสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย เป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ นักกีฬาเทควันโด การพัฒนานักกีฬาระยะยาวสรีรจิตวิทยา

  Interest

  ความเชื่อมั่นในตนเองทางกีฬา, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา, ความแข้มแข็งทางจิตใจ, จิตวิทยาการกีฬา

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • พ.ย. 2559 - เม.ย. 2560 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ส.ค. 2559 - ก.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Happiness, perceived stress, psychological well-being, and health behaviors of Thai university students: preliminary results from a multinational study on well-beingCalderon R., Pupanead S., Prachakul W., Kim G.D.2021Journal of American College Health
  69(2),pp. 176-184
  12
  2Causal relationship model for maintaining exercise behavior among Thai university staff: Integration of transtheoretical model and self-determination theoryNhusawi K., Mattayakorn K., Ruangthai R., Prachakul W.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(4),pp. 883-890
  0