ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2020

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adults", Archives of Gerontology and Geriatrics, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 104164-1-12
2020 exนางสาวอันดามัน กลมกล่อม, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adults", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 467-479
2020 inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, exGunDo Kim, exChadchom Ratsameemonthon, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessing the Adaptation of a Thai Version of the Ryff Scales of Psychological Well-Being: A PLS-SEM Approach", Psychology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1037-1053
2020 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, exรศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์, exดร.ปรเมศร์ เอิร์ด, exผศ.ดร.พัชรี คุณคำ้ชู, "Differences in Grip Strength among Wheelchair Basketball Athletes: Variations by Hand Size and Handrim-Tire Diameter", Science & Technology Asia, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 141-151
2020 exKanokwan Srisupornkornkool, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, exParinya Lertsinthai, "Attentional Focus Affects EMG Activity and Motor Performance during Sit-to-Stand in Adults and the Elderly", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 070008(1)-070008(12)
Publish Year National Journal 17
2020 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exศรายุทธ จุณณวัตต์, "รูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการเล่นกีฬาของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020
2020 exอมร นันทวะกุล, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การตลาด 4.0 สำหรับการพัฒนาธุรกิจศูนย์กีฬาในประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020
2020 exวันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต, exผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบความแรงและความเร็วการเตะตัด ในรูปแบบที่แตกต่างกันของนักมวยไทยอาชีพ", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 42-50
2020 exพันธ์ทิวา ชาวอุทัย, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกิจกรรมกลางแจ้งที่มีต่อการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวในเด็กอายุ4-6 ปี", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 51-60
2020 exกมลพัชร วิสุทธิภักดี, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exจุน หน่อแก้ว, "การสร้างแบบตัวชี้วัดความสุขที่แท้จริงในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยุค 4.0", วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020
2020 exอดิเทพ วัดคำ, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, "Effect of Wii Balance Board and motor imagery on balance and muscle strength in football players", Chulalongkorn Medical Journal, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 185-190
2020 exนางสาวกิ่งกาญจน์ สาลีผล, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ, "Effects of neuromuscular training and electrical stimulation on ankle stability and muscle strength of peroneus longus in rock climbers", Chulalongkorn Medical Journal, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 203-209
2020 exณัฐธิดา บังเมฆ , exผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, exดร.กนก พานทอง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exดร.ไพโรจน์ สว่างไพร, "ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และระดับฮอร์โมน IGF-1", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 282-296
2020 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, "การฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้า", ศรีนครินทร์เวชสาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 353-361
2020 exชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, inนายอุบล ทองปัญญา, อาจารย์, "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก", วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 18, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 23-33
2020 exนีรนาท สุนทรประทม, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่มีต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 36-46
2020 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, exกานต์พาจี ศรแก้ว, "ผลของการนวดต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวขณะนั่ง ในคนที่มีกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลแบบ LOWER-CROSSED SYNDROME TYPE B", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 95-105
2020 exรุ้งเสาวลักษณ์ กิจเมธีกุล, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, exวิสูตร กองจินดา, "การประยุกต์ใช้หลัก FITT ในการสอนพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิต", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 107-117
2020 inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, "สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังก่อนปล่อยออกสู่สังคมในเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 262-273
2020 inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, อาจารย์, exอมรรัตน์ สิงห์นารายณ์, exปีวรากาจน์ ตันปาสิริพัฒน์, exอภิญญา บุญแก้ว, exนภิสา สวยสมบูรณ์, exปนัดดา วิวัฒน์วิทยา, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา", วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 14-22
2020 exอังคณา แตงไทย, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายท่าชุดมวยไทยด้วยการชกลม กระสอบทรายและเป้าล่อที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและหายใจในเพศหญิง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 47-62
2020 exธนัชชา หลวงแจ่ม, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อการยิงลูกตั้งเตะแบบทางตรงของนักกีฬาฟุตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 72-81

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 8
2020 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, exสยาม ถาวรวิสุทธิ์สกุล, exธมลวรรณ สาราญวิริยะ, exศรัณย์ แก่นทอง, exกันต์ธีร์ อัจจิมาวาณิชย์, exแพรเงา เอื้อการุวงศ์, "ผลของการติดคิเนซิโอเทปบนกล้ามเนื้อแกสตรอคนีเมียสที่แรงตึงต่างกันต่อความสามารถในการกระโดดสูง", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา:นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2, 27 กุมภาพันธ์ 2020, องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2020 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิทวัส องศ์วงศ์สกุล, กมลรัตน์ กาเผือก, ศรัย พูนประโคน, ธนันชน, "ผลของการฝึกโยคะที่มีต่ออาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2, 27 กุมภาพันธ์ 2020, องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2020 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exกมลพัชร วิสุทธิภักดี, "อิทธิพลที่มีต่อความสุขที่แท้จริงสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอง 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทย การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุุค Disruptive Technology, 20 - 21 มีนาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exเจติยา เมืองประเสริฐ, exอินทิรา สิงห์สาย, exกุลปริยา เทพวันด, exชลนิกาญจน์ ยศศักดิ์ศร, exมนัส ธงชัย, exณัฐวุฒิ มณีใส, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความไวเท้าสำหรับนักกีฬาประเภททีมหญิง", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 , 27 กุมภาพันธ์ 2020, องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2020 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exนันทสารี สุขโต, exพีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์, "อิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬา", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563, 6 มิถุนายน 2020, สงขลา ประเทศไทย
2020 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ มณีใส, "การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1, 4 กันยายน 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exนายณัฐวุฒิ มณีใส, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การวิเคราะห์ระดับความหนักของเกมการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exพงศ์ศรัณย์ พัฒนโชติ, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬากอล์ฟอาชีพ: การวิจัยเชิงคุณภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2020]