Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2553
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  เนตบอลCardiovascular EnduranceCommunityElderlyfutsalHealthHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraLactate ThresholdLifestyleoverwightParticipatory Action ResearchSports Tourism ManagementStand Up Paddle Boatกระชายดำการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงการจัดกิจกรรมกีฬาเรือยืนพายการติดตามผลการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยการประเมินผลโครงการการประสานสัมพันธ์ในกาคเคลื่อนไหวการฝึกกีฬาการฝึกจินตภาพการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกแบบไอโซโทนิกการพัฒนารูปแบบการยิงลูกตั้งเตะแบบทางตรงการวัดและประเมินผลการเรียนรู?วิชาพลศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการส่งเสริมสุขภาพการสร้างเกณฑ์ปกติการสอนพลศึกษาการอบอุ่นร่างกายการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงการออกกำลังกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพกิจกรรมกลางแจ้งกีฬากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37ความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความคล่องแคล่วว่องไวความแคล่วคล่องว่องไวความฉับไวความต้องการศึกษาต่อความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความพร้อมทางกายภาพความรับผิดชอบต่อสังคมความเร็วความสนุกสนาน และการเรียนพลศึกษาความสามารถด้านความเร็วในการวิ่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬาจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทดสอบแบบทดสอบ M-ABC2ผลกระทบ เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน กีฬาเรือยาวประเพณีผลของการฝึกด้วยน้้าหนักผู้ต้องขังก่อนปล่อยออกสู่สังคมผู้สูงอายุพลังกล้ามเนื้อพลัยโอเมตริกพัฒนาแบบวัดพื้นสนามฟุตซอลระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายแรงเหยียดขาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วิถีการดำเนินชีวิตศึกษาต่อสมรรถภาพทางกลไกสําหรับนักกีฬาเนตบอลสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพจิตหลัก FITTองค์กรกีฬาอย่างยั่งยืน

  Interest

  จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา, การฝึกกีฬา, การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • ก.พ. 2562 - ส.ค. 2563 ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • ส.ค. 2560 - ม.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • เม.ย. 2559 - ม.ค. 2562 รองผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • มี.ค. 2558 - ต.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ก.พ. 2554 - พ.ย. 2555 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงยิม
   • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องภาควิชาพลศึกษษและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก