Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2553
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  เนตบอลCardiovascular EnduranceCommunityElderlyfutsalHealthHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraLactate ThresholdLifestyleoverwightกระชายดำการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงการติดตามผลการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยการประเมินผลโครงการการประสานสัมพันธ์ในกาคเคลื่อนไหวการฝึกกีฬาการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกแบบไอโซโทนิกการวัดและประเมินผลการเรียนรู?วิชาพลศึกษาการส่งเสริมสุขภาพการสร้างเกณฑ์ปกติการสอนพลศึกษาการอบอุ่นร่างกายการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพกิจกรรมกลางแจ้งกีฬาความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความคล่องแคล่วว่องไวความแคล่วคล่องว่องไวความฉับไวความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรับผิดชอบต่อสังคมความเร็วความสนุกสนาน และการเรียนพลศึกษาความสามารถด้านความเร็วในการวิ่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬาทดสอบแบบทดสอบ M-ABC2ผลกระทบ เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน กีฬาเรือยาวประเพณีผลของการฝึกด้วยน้้าหนักผู้ต้องขังก่อนปล่อยออกสู่สังคมผู้สูงอายุพลังกล้ามเนื้อพลัยโอเมตริกพัฒนาแบบวัดพื้นสนามฟุตซอลระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายแรงเหยียดขาวิถีการดำเนินชีวิตศึกษาต่อสมรรถภาพทางกลไกสําหรับนักกีฬาเนตบอลสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพจิตหลัก FITTองค์กรกีฬา

  Interest

  จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา, การฝึกกีฬา, การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก