ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2012

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exRungthai, R., inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exChentanez, T., "The effects of six weeks of deep-water running after soccer practice combined with plyometric training on indirect symptoms of muscle damage", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 501-513
2012 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exYoopat, P., "Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level", JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 366-374
Publish Year National Journal 5
2012 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "An Empirical Evaluation of the Latent Structure of Brand Personality in Sport", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2012
2012 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exผกากรอง อุตสานนท์, exสุพัชรินทร์ ปานอุทัย, "ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขากับความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 44-55
2012 exสุพัชรินทร์ ปานอุทัย, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกทักษะทางจิตใจที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกอล์ฟอาชีพไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 117-129
2012 inนายสมภพ สาครดี, อาจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายและความเร็วในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย", วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 25-35
2012 exนิตยา อินเทศ, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกทักษะการรับรู้ที่มีต่อการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 155-166

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2012 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integration and Application of Biomechanics for bone health", the 2012 KAHPERD International Sport Science Congress (ISSC) , 22 สิงหาคม 2012, สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, expongjun yoopat, "VALIDITY AND RELIABILITY OF THE FUTSAL-SPECIFIC ENDURANCE TEST", 3rd International Conference on Sports and Exercise Science., 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "The brand personality measures: Backgrounds and issues", The 5th Thailand-Japan International Conference, 20 ตุลาคม 2012, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศา โพชัย, exทรงเดช สิงห์ชู, exสถาพร นาคพี่น้อง, exพิมชนก มีพงษ์เภา, exไอลดา ไทยน้อย, "ผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2012]