Journal

ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายและความเร็วในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย
วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ (ISSN: 01252674)
38
2
25-35
กรกฎาคม - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-