ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2022 exPiyapong Prasertsri, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sirigoon Kuamsub, exKulwara Poolpol, exOrachorn Boonla, "Effects of Long-Term Regular Continuous and Intermittent Walking on Oxidative Stress, Metabolic Profile, Heart Rate Variability, and Blood Pressure in Older Adults with Hypertension", Journal of Environmental and Public Health, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5942947-1-12
2022 inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Postexercise hypotension and heart rate variability response after water- and land-based high-intensity interval exercise in prehypertensive obese men", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 57-67
2022 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exTiwari, S., exPattanayanon, P., exKulwanich, A., "THE MEDIATING EFFECT OF PERCEIVED VALUE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATED CONSUMER INNOVATIVENESS AND SPORTS FACILITY REVISIT INTENTIONS", ABAC Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 89-106
2022 exOrrachon Sukprasert, exThidamas Jongrak, exJadsada Seelaprom, exNongnuch Taesawat, exAsama Komolkul, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of foot muscle exercise on hard and elastic surfaces in persons with low-arched feet", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 070042(1)-070042(7)
2022 exชาญชัย สุขสุวรรณ์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, อาจารย์, "Effects of a Low-Dose of Caffeine Co-Ingestion with Carbohydrate on Muscular Strength, Power, and Anaerobic Performance in Combat Sports Athletes", Journal of Exercise Physiology Online, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2022, หน้า 26-38
2022 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exYang, J., exKulwanich, A., "Virtual meetings experience in sports management organizations during the COVID-19 pandemic: A phenomenological inquiry", Cogent Business and Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022
2022 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatthanaree Ammawat, exPiyapong Prasertsri, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, exNaruemon Leelayuwat, "Does Gotu kola supplementation improve cognitive function, inflammation, and oxidative stress more than multicomponent exercise alone? – a randomized controlled study", Journal of Exercise Rehabilitation , ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 330-342
2022 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exManisha, exTiwari, S., exKulwanich, A., "Determinants of Team Sport Participation Decision in the Wake of the Pandemic Among University Youth", Physical Activity and Health, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, 2022, หน้า 189-200
2022 exNhusawi, K., exMattayakorn, K., inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Causal relationship model for maintaining exercise behavior among Thai university staff: Integration of transtheoretical model and self-determination theory", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, 2022, หน้า 883-890
Publish Year National Journal 5
2022 exเรวัติ สุดาจันทร, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทกล้ามเนื้อ ที่มีต่ออาการเจ็บระบมกล้ามเนื้อ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2022, หน้า 99-110
2022 exสถาพร พาขุนทด, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกลูกบอลปฏิกิริยาที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการรับลูกแบบเคลื่อนที่ของนักกีฬาฮอกกี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า ึ75-86
2022 exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exโอปอร์ วีรพันธุ์, exกัญญ์วรา ท่าว่อง, exเบญจพร สุภาอินทร์, exอริยา พลเรียงโพน, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 14-26
2022 exมณีนุช สุวรรณมาตย์, exพัชรินทร์ ปรึกษากร, exสุชานันท์ ป้อมบุบผา, exกัญญารัตน์ พันธ์ทอง, exศรัณญ่า ศรีสุวรรณ, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาการผิดปกติทางโครงร่างและระบบกล้ามเนื้อ และกิจกรรมทางกายขณะทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ผุ้ให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 38-50
2022 exธนวัต อินทชิต, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการงีบหลับกลางวันและช่วงเวลาของวันต่อสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค และความใส่ใจภายหลังภาวะอดนอน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 39-49

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2022]